image

Video

Testimoni Brownies

Artikel Terbaru

Temulawak Primadona Internasional

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) menjadi salah satu perhatian utama para pengunjung pameran International Holticultur Lisboa 2010 yang diselenggarakan pada 22-27 Agustus 2010.Mereka rela mengantri panjang untuk mencicipi jamu temulawak yang terkenal mempunyai banyak manfaatnya, dari anti peradangan hingga menurunkan kadar kolesterol, di stan Indonesia pada pameran tersebut.Temulawak tersebut merup [...]

Mar 09 2016 Admin